הסכם התקשרות

תנאים כלליים המהווים חלק בלתי נפרד מכל בקשה

להזמנת בדיקות יבוא לצורך בדיקת התאמה לתקן רשמי

היבואן מצהיר בזאת כי הינו רשום במרשם היבואנים המנוהל על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה וכי הרישום בתוקף ולא בוטל או הותלה

 

היבואן ימלא בטופס הצעת מחיר (להלן: "הטופס") את הטובין בהם הוא מבקש לבצע בדיקות כמסומן בטופס.

היבואן מתחייב למלא הצהרת יבואן ככל שיידרש לאחר סיווג הטובין.

מובהר להלן ליבואן הליך הטיפול בבדיקת דגם שנתגלו בו ליקויים:

  • ​היבואן יקבל תעודת בדיקה עם מסקנה שלילית.

  • אם מדובר בליקויים הניתנים לסילוק, היבואן רשאי להציג למעבדה בשנית את דגם המוצר שבו סולקו כל הליקויים.

  • סולקו הליקויים והטובין נמצא מתאים לכל סעיפי התקן הרשמיים תוצא ליבואן תעודה הכוללת את פירוט סעיפי התקן בהם התגלו אי התאמות שסולקו.

  • המעבדה תפיק תעודת דגם חיובית המסתמכת על הבדיקה הראשונה בה פורטו הליקויים ותעודת סילוק הליקויים ותשמור את היסטוריית בדיקות הדגם של המוצר, לתקופה שלא תפחת מ-7 שנים.

  • מומלץ ליבואן לגבי משלוחי טובין, בהם במסגרת אישור דגם נמצאו ליקויים, לבצע את תיקון הליקויים בחו"ל טרם היבוא. במידה ולא סולקו הליקויים בחו"ל יש להודיע מראש על כך למעבדה.

  • היבואן מתחייב שלא לשווק את הטובין טרם תוקנו הליקויים.

התאריך הקובע הנו תאריך מתן המסקנה בבדיקת הדגם כפי שיופיע בתעודה שתפיק מעבדת בדיקה. 

1

2

3

4

5

6

תוקף האישור יפוג בכל אחד מהמקרים הבאים: 

  • ​יעודכן התקן, באופן שמדובר בשינוי בעל השפעה על אישור הדגם. המעבדה תפעל באופן הנדרש לעדכון אישור הדגם, בהתאם לשינויים שבוצעו בתקן באחת משתי הדרכים הבאות, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי:   א. דרישת אישור דגם חדש; ב. דרישת בדיקות השלמה לשם המשך תוקפו של אישור הדגם. 

  • חל שינוי במוצר - החומרים שממנו הוא עשוי, רכיבים, תהליכים, יצרן אחד, ארץ ייצור, אתר יצור, ערכים תפקודיים נומינליים וכד', באופן שלדעתה המקצועית של  המעבדה יש בכך כדי להשפיע על אישור הדגם. באחריות היבואן להביא לידיעת המעבדה על כל שינוי במוצר שלגביו הוא מתבקש להסתמך על אישור הדגם שניתן על ידה. 

  • בחלוף פרק הזמן שנקבע על ידי המעבדה.

7

היבואן מתחייב לשווק את הטובין רק לאחר שסימן אותם בהתאם להוראות הסימון של התקן הרשמי.