מושגי יסוד

01/

אישור עמידה בדרישות הממונה

אישור בדבר עמידה בבדיקת התאמה לדרישות תקן רשמי המתקבל לאחר המלצת מעבדת בדיקה, כאמור בפקודת יבוא-יצוא.

02/

אישור בדיקת מעבדה

אישור דגם או אישור משלוח.

03/

אישור דגם

אישור של מעבדת בדיקה המסתמך על בדיקה שלפיה דגם של טובין שנבדק עומד בדרישות הסעיפים הרשמיים בתקנים החלים עליו.

04/

אישור משלוח

אישור של מעבדת בדיקה המסתמך על בדיקה של מדגם מטובין מסוים במשלוח מסוים, שלפיו הטובין שנבדקו זהים לדגם הטובין שניתן לגביו אישור דגם.

05/

אישור שחרור מותנה

שחרור טובין מפיקוח רשות המכס למחסני היבואן, על ידי מעבדת בדיקה, בטרם קיבל היבואן אישור עמידה בדרישות הממונה.

06/

בדיקת השוואה

בדיקה שמטרתה לוודא שדגם המוצר המיובא זהה לדגם מוצר שיובא ע"י יבואן אחר.

07/

בדיקת משלוח

בדיקה של חלק מבדיקות התקן הרשמי שמתבצעת למשלוח ע"פ נספח ש' הרלוונטי.

08/

בקשה של יבואן

בקשה לקבלת אישור הממונה על התקינה עבור טובין מיובאים.

09/

דגם (של מוצר)

גרסה מסוימת של מוצר המאופיינת על ידי האלמנטים הבאים: תכן מוגדר אחד, החומרים שממנו הוא עשוי, רכיבים עיקריים זהים,  מיוצר בתהליכי ייצור זהים ע"י יצרן אחד, בארץ ייצור/אתר יצור אחד, בעל ערכים תפקודיים נומינליים זהים, והמסומנים על ידי היצרן כדגם אחד (עם סימן). האלמנטים המסוימים המגדירים דגם של מוצר מסוים ייכללו, בהתאם לצורך, בנספח ש' של אותו המוצר.

10/

הצהרה

הצהרת יבואן שהטובין שבמשלוח מתאים לתקן.

11/

טובין

לרבות טובין שהוא גם מצרך לפי חוק התקנים.

12/

יבואן

חברה או פרט שמייבא טובין.

13/

יבואן מפר אמון

 יבואן שהפר הוראות פקודת היבוא והיצוא, לרבות הנחיות הממונה על התקינה, והוגדר ע"י הממונה על התקינה כ"מפר אמון".

14/

מיופי כוח יבואן

נציג מטעם היבואן המגיש בקשות לשחרור טובין מהמכס.

15/

מצרך

מטלטלים וכן כל מבנה או מיתקן, אפילו הם מחוברים למקרקעים, להוציא רפואות.

16/

יבואן רשום

יבואן שנרשם במרשם היבואנים.

17/

הממונה על התקינה

הממונה כמשמעותו בחוק התקנים.

18/

מעבדת בדיקה

מכון התקנים או מעבדה מוכרת.

19/

מעבדה מוכרת

מעבדה שהממונה על התקינה נתן לה הכרה לפי סעיף 2 י לפקודת היבוא והיצוא.

20/

מעבדה מאושרת

כל מי שאושר לעניין זה בכתב על ידי הממונה על התקינה לבדוק את מידת התאמתו של מצרך לתקנים רשמיים מסוימים.

21/

מעבדה מוסמכת

מעבדה שהוסמכה בכתב, כאמור בסעיף 2 (א) 12 לחוק התקנים, בתחום מתן האישור.

22/

מערכת התקשורת והמידע

מערכת תקשורת ומידע הכוללת את המידע בדבר פניות יבואנים רשומים למעבדות בדיקה לביצוע בדיקות לשם קבלת אישורי בדיקת מעבדה.

23/

נספח ש'

נספח לכל תקן רשמי, הקובע כיצד מאשרים דגם ומשלוח של מוצר נתון כולל הגדרת דגם/משפחה כולל תוקף בדיקת הדגם.

24/

קבוצת טובין

הקבצה של מוצרים לפי פוטנציאל הסיכון הבטיחותי שלהם.

25/

שחרור

שחרור טובין מפיקוח רשות המכס.

26/

ת"ר

תקן רשמי.

27/

תל"ח

"תקן לא חל". תל"ח מתקיים כאשר התקן המוזכר בטור ג' של  התוספת השנייה לצו יבוא חופשי אינו חל על הטובין במשלוח. במקרה זה ניתן ללקוח אישור תל"ח תוך ציון כי התקן (הנדרש עפ"י פרט המכס) אינו  חל על הטובין במשלוח.

28/

משפחה (של דגמים)

מספר דגמים הזהים במרבית תכונותיהם ורכיביהם העיקריים, אך נבדלים זה  מזה במספר תכונות שאינן מהותיות ואשר אין להן השלכות על התאמה לת"ר. האלמנטים המגדירים משפחה של מוצר מסוים ייכללו, בהתאם לצורך, בנספח ש' של אותו המוצר. מטרת ההגדרה היא להקל בבדיקות דגם של מוצרים ממשפחה אחת, ע"י בדיקת השוני בלבד, או בחירת דגם מייצג אחד למשפחה - בכל פעם שיש לבדוק  דגם (בבחירת הדגם המייצג, יש להעדיף נטילת דגמים שקיים חשד לגבי עמידתם בדרישות התקן, או השכיחים יותר במשפחה, או כאלה שעדיין לא נבדקו).