מסלולי הקלות ליבואנים

המסלולים האפשריים הם: "מסלול ירוק",  "מסלול זהב" ו"מסלול יהלום", לרבות התנאים לכניסה למסלולים אלו, ההקלות בכל מסלול והיציאה מהמסלולים. המטרה של מסלולים אלו היא הקלה על יבואנים ובלבד שגם המצרך וגם היבואן הם בעלי היסטוריית יבוא תקינה כפי שיפורט להלן.

 • מסלולי ההקלות הם ליבואן ולמוצר למול כל מעבדה בנפרד, כל מעבדה תחליט על מסלול הקלות לפי מאפייני פעילות היבואן מולה.    

 • הכנסה להפרת אמון מבטלת את הזכאות להקלות למול כל המעבדות.

מסלול ירוק

במשלוחים המסחריים ייערכו בדיקות, עפ"י המפורט בנספח הש' הישים ל-50% מהמשלוחים שלהלן. האחרים יקבלו את "אישור המשלוח" ללא בדיקה ואישור זה דינו כאישור כל משלוח אחר.

המעבדה תחליט על הכנסת יבואן למסלול הירוק רק באם מתקיימים שני התנאים הבאים: "יבואן ירוק ו"תיק מוצר ירוק". 

 

התנאים לקבלת מעמד "יבואן ירוק":

 • היבואן לא נמצא בסטאטוס מפר אמון ולא היה בסטטוס זה במהלך שלוש השנים האחרונות.

 • היבואן היה בסטאטוס מפר אמון בשלוש השנים האחרונות, אך עמד בתנאים להחזרה מסטטוס זה, על המעבדה לממונה על התקינה לקבלת המידע הנדרש.    

 • היבואן מייבא טובין מאותו היצרן ובכמויות מסחריות, בתדירות של לפחות שלוש פעמים בשנה החולפת האחרונה (מתאריך הגשת הבקשה הנוכחית שנה אחורה).

 • לא התקבלה כל הנחייה ו/או התראה מרשות מוסמכת כלשהי (כגון: אגף המכס, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה) המונעת כניסתו למסלול הירוק.

 • עומד בכל התחייבויותיו כנדרש.

 

תיק המוצר יוגדר כירוק בהתקיים התנאים הבאים:

 • הטובין הנבדקים משויכים לתיק המוצר ומסווגים בקבוצה מספר 1.

 • הדגם/משפחת הדגמים מאושר/ים עפ"י התקן הישים.

 • קיימת תעודת בדיקה מלאה לדגם (לאותם סעיפי תקן שהוגדרו כרשמיים בצי"ח): 

  • בתוקף על פי המפורט בנספח הש' הישים.

  •  עם מסקנה "מתאים".

 •  מערכת הבטחת איכות במפעל היצרן תהיה מאושרת כמי שעומדת בדרישות המהדורה התקפה של תקני ISO9001  ע"י גוף התעדה מוסמך לפי ISO 17021 הסמכתו של גוף התעדה ניתנה ע"י גוף אקרדיטציה מוכר שהינו חבר ב- MLA (ושחתום על IFA (INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM) (MULTILATERAL  AGREEMENT. תנאי חלופי אפשרי לדרישה זאת הינו כאשר חברה מייצרת את מוצריה אצל ORIGINAL EQUIMPMENT (יצרנים שונים תחת שם המותג שלה MANUFACTURER OEM) והיא מקיימת מערכת פיקוח על היצרנים שלה בהתאם לסעיפים הנוגעים של ISO9001 ומחזיקה במסמכים תקפים המעידים על ביצוע שוטף של הפיקוח.          

 •  בתעודות ההתעדה הנ"ל יפורטו תחומי ההסמכה הרלוונטים לטובין שלגביהם מבוקשות ההקלות, בשפה האנגלית, תוקף התעודה, שם היצרן, כתובת המפעל, ושם המדינה. נדרש כי התעודה תהיה  בתוקף כל עוד היבואן נמצא במסלול הירוק/זהב. 

 • באחריות היבואן, להמציא למעבדת הבדיקה תעודה תקפה חדשה עם סיום תוקף תעודת ההתעדה הקודמת. מתאריך הגשת הבקשה הנוכחית שנה אחורה, היו  לפחות שלושה משלוחים רציפים. מאותו יצרן/יבואן לאותו "תיק מוצר" (שהוגדר כירוק) שבבדיקות החלקיות נרשמו מסקנות "מתאים".

 • בכל מקרה בו יוכנס יבואן לסטאטוס של מפר אמון, בהתאם להוראות נוהל זה, יבוטלו ההקלות באופן  מידי והיבואן יוצא מ"המסלול הירוק"(ובהתאם גם מ"מסלול זהב" או מ"מסלול יהלום״).

 • כאשר אחד או יותר מהתנאים המפורטים מופר או חדל להתקיים תברר  מעבדת הבדיקה עם היבואן, בהתאם למקרה, את מהות החריגה, סמוך עד כמה שניתן למועד ההפרה.  

 • לא תוקנה/טופלה חריגה כלשהי ע"י יבואן, במועד שהוקצה לו לשם כך על ידי מעבדת הבדיקה, תבטל מעבדת הבדיקה את כל  ההקלות ב"מסלול הירוק" לגביו.

 • במידה ויתגלו אי התאמות במשלוח ששוחרר ללא בדיקה טרם מתן אישור הממונה על התקינה, במסגרת מסלול הקלות (לרבות מסלול זהב ויהלום) אזי בנוסף להוצאה מהמסלול ותדווח על כך מיידית לממונה על התקינה. המעבדה הבודקת תחייב את היבואן לבצע למשלוח "קריאת איסוף".

זכאות להקלה

תנאים להצטרפות

הוצאה מהמסלול

מסלול זהב

במשלוחים המסחריים ייערכו בדיקות, עפ"י המפורט בנספח הש' הישים ל-33% מהמשלוחים שלהלן. 67% האחרים יקבלו את "אישור המשלוח" ללא בדיקה ואישור זה דינו כאישור כל משלוח אחר.

היבואן נמצא במסלול ירוק עם לפחות תיק מוצר אחד במשך שנה ברציפות, כאשר ההצטרפות למסלול הזהב היא לגבי כל מוצר בנפרד.

ובהתקיים אותם תנאים בהם יבואן יוצא אוטומטית ממסלול זהב עם הוצאתו ממסלול ירוק.

זכאות להקלה

תנאים להצטרפות

הוצאה מהמסלול

מסלול יהלום

מיד עם קבלת טופס הבקשה תיתן מעבדת הבדיקה אישור משלוח שישמש אסמכתה למתן אישור על עמידה בדרישות הממונה על התקינה, זאת  לפני ביצוע בדיקות הש' למשלוח והבדיקות יתבצעו לאחר מתן אישור על עמידה בדרישות הממונה. הקלה זו הנה בנוסף להקלה לה זכאי היבואן מעצם היותו במסלול הירוק או הזהב.

 • היבואן נמצא במסלול ירוק או זהב.

 • מייבא בממוצע שנתי שלושה משלוחים בשבוע, של מוצרים אשר תיק המוצר שלהם הוגדר כירוק. 

 • ליבואן חנויות בבעלותו אשר רק בהן נמכרים הטובין אותם הוא מייבא.

 • היבואן מקיים מערכת ניהול מלאי ממוכנת. המחסנים מסודרים ומאותרים באופן כזה שבו המשלוחים נכנסים, עוברים תהליך של סילוק ליקויים, מונחים על מדפים, מאותרים ומזוהים כמוכנים לשיווק. כל תהליך קליטה, סילוק ליקויים ואחסנה זה מתועד לפרטיו ויש אפשרות לעקוב אחר המיקום והזיהוי במחסנים בכל שלבי הקליטה, ההכנה והניפוק של כל מוצר.

 • מחזיק מערכת נהלים מסודרת ומקיפה המסדירה לפרטיו את תהליך הטיפול של היבואן בטובין המיובאים אשר תיק המוצר שלהם הוגדר כירוק (לרבות טיפול בסימון, סילוק ליקויים, גיבויים, הדרכות והסמכות) והוא פועל על פיה. 

 • מחזיק ומקיים נוהל פנימי עדכני, שאושר ע"י מעבדת הבדיקה, המסדיר את טיפול הלקוח ביתר הטובין המיובאים על ידו (אשר תיק המוצר שלהם לא הוגדר כירוק: דגמים חדשים שאין עליהם אישור דגם, מוצרים שאינם במסלול הירוק וכו׳).

 • עמד בתנאי סקר מקדים שערכה מעבדת הבדיקה במחסניו לאימות התקיימותם של הסעיפים  לעיל.

 • עומד בתנאי סקרי מעקב שתערוך מעבדת הבדיקה במחסניו, אחת לשנתיים, לאימות המשך לעיל. סקר המעקב יבוצע אף הוא, בעזרת רשימת התיוג התקיימותם של סעיפים הנ"ל.

ובהתקיים אותם תנאים בהם יבואן יוצא אוטומטית ממסלול זהב עם הוצאתו ממסלול ירוק.

זכאות להקלה

תנאים להצטרפות

הוצאה מהמסלול